Politika kvality

 

NAŠE PRIORITY

 • Pružným přístupem v obrábění strojních dílů plnit požadavky zákazníků v České republice
 • Trvale plnit požadavky na zakázky z technické keramiky a slinutých karbidů
 • K tomu aktivně spolupracovat s klíčovým zahraničním obchodním partnerem
 • Vztahy s dodavateli a se zákazníky budovat a rozvíjet na partnerském základě
 • Opakováním cyklu PDCA (Plan Do Check Act), tedy naplánuj-proveď-ověř-jednej pružně reagovat na měnící se požadavky zákazníků
 • Pro rozhodování používat spolehlivá data a věrohodné údaje
 • Výkonnost firemních procesů a produktů pravidelně měřit, analyzovat a hodnotit
 • Cíleně rozvíjet odbornost a znalosti zaměstnanců
 • Šířit mezi zaměstnanci zásady této „Politiky kvality“ tak, aby se stala součástí firemní kultury a byla vhodným rámcem pro splnění cílů kvality
 • Přijímat a plnit opatření ke snižování rizik a pro využívání příležitostí

 

NAŠE ZÁVAZKY

 • Systém řízení kvality udržovat, rozvíjet a trvale zlepšovat
 • Stanovovat na podporu politiky kvality měřitelné cíle
 • Poskytovat zdroje a vytvářet podmínky zaměstnancům pro naplnění dané politiky
 • Plnit požadavky platné legislativy

 

OD ZAMĚSTNANCŮ VEDENÍ OČEKÁVÁ 

 • Dodržování postupů systémů kvality, vnitřních předpisů a požadavků zákazníků
 • Samokontrola výsledků vlastní činnosti a předcházení chybám
 • Vyhledávání námětů ke zlepšování vlastní práce